Företräde för 10 a § FRL före dåvarande 5 § FRL

Högsta domstolen fastställde hovrättens beslut, vari hovrätten fann att fordringar enligt 10 a § förmånsrättslagen under övergångsperioden skulle ha företräde framför fordringar med förmånsrätt enligt dåvarande 5 § förmånsrättslagen. Tvisten avsåg tolkningen av övergångsbestämmelserna till de lagändringar som trädde i kraft den 1 januari 2004. Övergångsbestämmelserna saknade reglering rörande lydelsen av 15 § förmånsrättslagen under övergångsperioden.

NJA 2007 s. 990.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar