Återvinningstvist, muntlig sidoöverenskommelse styrkt av svaranden

Hovrätten, som fastställde tingsrättens dom, kom fram till att återvinningssvaranden genom den omfattande muntliga bevisning som bolaget lagt fram hade stykt påståendet att en del av köpeskillingen, motsvarande 1 600 000 kr, för det blivande konkursbolagets förvärv av en rörelse från svarandebolaget och ytterligare två koncernföretag, skulle erläggas genom att konkursbolaget levererade utbildning m.m. till de koncernföretag som svarandebolaget anvisade. 

Till saken hör att överlåtelseavtalet uttryckligen angav att detta avtal innehöll en fullständig reglering av alla frågor avtalet berörde och att avtalet ersatte alla föregående skriftliga eller muntliga överenskommelser. Dessutom hade parterna avtalat att varje ändring eller tillägg till avtalet endast kunde ske genom skriftlig handling. Trots detta ansåg hovrätten att det av förhören framgått att den aktuella muntliga överenskommelsen skulle gälla även efter det att överlåtelseavtalet hade ingåtts.

Domen påvisar således det begränsade värdet av de generella klausuler som svenska jurister efter anglosaxisk modell slenrianmässigt förser även avtal med som uteslutande skall lyda under svensk rätt. 

Utifrån denna bedömning återstod för hovrätten att bedöma nackdelsrekvistet rörande de betalningar som koncernföretagen hade erlagt till återvinningssvaranden. Då hovrätten som framgått funnit den muntliga överenskommelsen styrkt blev hovrättens slutsats att betalningarna till återvinningsvaranden inte kunde sägas ha försämrat konkursbolagets ekonomiska ställning. Hovrätten anslöt sig vidare till tingsrättens bedömning att aktuella rättshandlingar inte heller hade försämrat några borgenärers ställning.

Svea hovrätt dom 2007-12-21, mål T 5779-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar