Nyheter från februari 2008 ↓

Bevakningsförfarande

Beslut i bevakningsförfarande rörande förmånsrätt ansågs av Högsta domstolen utgöra hinder mot att i utdelningsförfarandet besluta om annan förmånsrätt, trots att banken enligt det senare avgörandet i NJA 2006 s. 275 skulle ha varit berättigad till förmånsrätt i enlighet med sitt yrkande.

NJA 2007 s. 736.

IATA-medel

Högsta domstolen har i två avgöranden, NJA 1999 s. 812 och nu senast 2007, fastställt att separationsrätt föreligger till redovisningsmedel hos resebyråer enligt det s.k. IATA-avtalet.

NJA 2007 s. 736.

Forum vid återvinning

Högsta domstolen gjorde i NJA 1998 s. 361 bedömningen att Luganokonventionen inte är tillämplig på en talan om återvinning i konkurs och att frågan om svensk domstols behörighet därför skall prövas med utgångspunkt i bestämmelserna om förmögenhetsforum i 10 kap. 3 § rättegångsbalken. Hovrätten för Övre Norrland har nu kommit till samma slut vid prövning enligt Bryssel I-förordningen som i detta avseende är likalydande med Luganokonventionen. I båda avgörandena gjordes bedömningen att återvinningssvaranden skulle komma att få viss utdelning om konkursboet vann bifall till sin återvinningstalan. Återvinningssvarandens fordran ansågs därför inte uppenbart värdelös vid tidpunkten för talans väckande.

 RH 2008:9.

Betalningsordningen

Hovrätten fann att rätten, vid beslut om utbetalning av ersättning för sådana konkurskostnader som inte kunnat tas ur boet, enbart skall utgå från de uppgifter som framgår av slutredovisningen och det lagakraftvunna beslutet om arvode och kostnadsersättning. Således kan domstolen inte i detta skede av konkurshandläggningen pröva om förvaltaren i något avseende kan ha brutit mot 14 kap. 2 § konkurslagen. Om tillsynsmyndigheten anser att så varit fallet är myndigheten hänvisad till att klandra slutredovisningen och invända mot det av förvaltaren begärda arvodet. I den aktuella konkursen hade förvaltaren betalat massakostnader avseende bl.a. omhändertagande av viss egendom, som senare sålts. När konkursen avslutades hade samtliga massakostnader kunnat betalas av boets medel. Däremot förslog inte den återstående behållningen till betalning av samtliga konkurskostnader.

Hovrätten för Övre Norrland beslut 2008-01-22, mål Ö 411-07. 

Talerätt för kronofogdemyndigheten

I tvist rörande bevakning i konkurs restes invändningen att staten genom Kronofogdemyndigheten skulle sakna talerätt och att statens överklagande skulle avvisas. Hovrätten påpekade att staten har möjlighet att bevaka en utmätningsborgenärs fordran i sekundogäldenärens konkurs, vilket var fallet här. Följaktligen var det inte fråga om att Kronofogdemyndigheten vid bevakningen hade företrätt staten som borgenär. Hovrätten påpekade vidare att Kronofogdemyndigheten från den 1 januari 2008 skall vara helt fristående och inte längre knuten till Skatteverket. I konkurslagen anges inte vem som har rätt att föra talan mot tingsrättens beslut i det aktuella fallet. Av allmänna rättsgrundsatser följer emellertid att den som överklagar en dom eller ett beslut skall ha ett rättsligt intresse av att få ändring i avgörandet. Hovrätten ansåg att staten berördes av det överklagade beslutet på ett sådant sätt att staten hade rätt att föra talan mot det. Yrkandet om avvisning av överklagandet pga. bristande talerätt lämnades därför utan bifall. I sak undanröjde hovrätten tingsrättens beslut och visade målet åter till tingsrätten för ny handläggning.

Hovrätten för Västra Sverige beslut 2007-12-21, mål Ö 2167-07.