Talerätt för kronofogdemyndigheten

I tvist rörande bevakning i konkurs restes invändningen att staten genom Kronofogdemyndigheten skulle sakna talerätt och att statens överklagande skulle avvisas. Hovrätten påpekade att staten har möjlighet att bevaka en utmätningsborgenärs fordran i sekundogäldenärens konkurs, vilket var fallet här. Följaktligen var det inte fråga om att Kronofogdemyndigheten vid bevakningen hade företrätt staten som borgenär. Hovrätten påpekade vidare att Kronofogdemyndigheten från den 1 januari 2008 skall vara helt fristående och inte längre knuten till Skatteverket. I konkurslagen anges inte vem som har rätt att föra talan mot tingsrättens beslut i det aktuella fallet. Av allmänna rättsgrundsatser följer emellertid att den som överklagar en dom eller ett beslut skall ha ett rättsligt intresse av att få ändring i avgörandet. Hovrätten ansåg att staten berördes av det överklagade beslutet på ett sådant sätt att staten hade rätt att föra talan mot det. Yrkandet om avvisning av överklagandet pga. bristande talerätt lämnades därför utan bifall. I sak undanröjde hovrätten tingsrättens beslut och visade målet åter till tingsrätten för ny handläggning.

Hovrätten för Västra Sverige beslut 2007-12-21, mål Ö 2167-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar