Betalningsordningen

Hovrätten fann att rätten, vid beslut om utbetalning av ersättning för sådana konkurskostnader som inte kunnat tas ur boet, enbart skall utgå från de uppgifter som framgår av slutredovisningen och det lagakraftvunna beslutet om arvode och kostnadsersättning. Således kan domstolen inte i detta skede av konkurshandläggningen pröva om förvaltaren i något avseende kan ha brutit mot 14 kap. 2 § konkurslagen. Om tillsynsmyndigheten anser att så varit fallet är myndigheten hänvisad till att klandra slutredovisningen och invända mot det av förvaltaren begärda arvodet. I den aktuella konkursen hade förvaltaren betalat massakostnader avseende bl.a. omhändertagande av viss egendom, som senare sålts. När konkursen avslutades hade samtliga massakostnader kunnat betalas av boets medel. Däremot förslog inte den återstående behållningen till betalning av samtliga konkurskostnader.

Hovrätten för Övre Norrland beslut 2008-01-22, mål Ö 411-07. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar