Forum vid återvinning

Högsta domstolen gjorde i NJA 1998 s. 361 bedömningen att Luganokonventionen inte är tillämplig på en talan om återvinning i konkurs och att frågan om svensk domstols behörighet därför skall prövas med utgångspunkt i bestämmelserna om förmögenhetsforum i 10 kap. 3 § rättegångsbalken. Hovrätten för Övre Norrland har nu kommit till samma slut vid prövning enligt Bryssel I-förordningen som i detta avseende är likalydande med Luganokonventionen. I båda avgörandena gjordes bedömningen att återvinningssvaranden skulle komma att få viss utdelning om konkursboet vann bifall till sin återvinningstalan. Återvinningssvarandens fordran ansågs därför inte uppenbart värdelös vid tidpunkten för talans väckande.

 RH 2008:9.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar