Konkursbos massaansvar för hyra

Fråga om tillämpningen av 12 kap. 31 § femte stycket jordabalken. Tingsrätten, vars dom fastställdes av hovrätten, uttalade att det hade ålegat konkursboet att vidta sådana åtgärder att lokalerna kunnat utrymmas, säväl när det gäller de delar som hade disponerats av konkursboet som de delar som före konkursutbrottet hade hyrts ut i andra hand till en andrahandshyresgäst. Genom att underlåta detta ansågs konkursboet inte ha ställt lokalerna till hyresvärdens förfogande på det sätt som aktuellt lagrum kräver. Konkursboet blev därför skyldigt att betala hyra till hyresvärden från dagen för konkursbeslutet till den dag då lokalerna ställdes till hyresvärdens förfogande genom att andrahandshyresgästen överlämnade nycklar till vissa delar av lokalen och ingick hyresavtal med hyresvärden rörande andra delar av lokalen. Beloppet uppgick till 1 120 424 kr.

Svea hovrätt, 2008-02-26, T 5483-07. Prövningstillstånd 2008-07-08, T 1329-08.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar