Arvode till konkursförvaltare

Konkursen hade avslutats 2003 genom utdelning. Därefter hade konkursförvaltaren omhändertagit nya tillgångar och ny räkenskapsinformation. Förvaltaren yrkade ersättning med 12 750 kr, varav 4 750 kr avsåg arbete och 8 000 kr kostnader för hanteringen av räkenskapsinformationen. Tingsrätten fastställde arvodet till 2 000 kr och ogillade yrkandet om ersättning för kostnader. Därvid uttalade tingsrätten att förvaltaren efter det att konkursen hade avslutats inte varit skyldig att omhänderta den återfunna räkenskapsinformationen. Hovrätten fastställde tingsrättens beslut. Högsta domstolen tillerkände däremot förvaltaren det av denne begärda arvodet och kostnadsersättningen. Enligt Högsta domstolen är förvaltaren skyldig att omhänderta även räkenskapsinformation som återfunnits efter det att konkursen avslutats. En förvaltare är därför berättigad till skälig ersättning för arbete bestående i såväl omhändertagande som genomgång av sådant räkenskapsmaterial. Då den juridiska personen upplösts genom konkursen förelåg hinder att räkenskapsinformationen återställdes till gäldenären.

NJA 2008 s. 251

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar