Territoriellt begränsad konkurs

En person med fast driftsställe i Vetlanda, som gjorde gällande att han hade sina huvudsakliga intressen i Sverige, hade försatts i konkurs i Tyskland. Hovrätten försatte honom i en territoriellt begränsad konkurs i Sverige och framhöll att det huvudinsolvensförfarande som 2004 hade inletts i Tyskland skulle erkännas i Sverige liksom av domstolarna i övriga medlemsstater. Hovrätten hänvisade därvid till artikel 16.1 första stycket i insolvensförordningen och EG-domstolens avgörande den 6 maj 2006 i mål C-341/04, Eurofood. Det var enligt hovrätten uppenbarligen inte fråga om ordre public.

Göta hovrätt den 23 januari 2008, mål Ö 3222-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar