Återvinning – 4 kap. 10 § konkurslagen

Mellan återvinningssvaranden och den blivande konkursgäldenären hade utvecklats en sedvänja som innebar att fakturabetalningar erlades för sent och därtill med varierande försening. Borgenären hade beviljat köparen en kreditlimit på en miljon kronor. En uppmaning från borgenären att betala ansågs inte utgöra en otillbörlig påtryckning, eftersom kravet på betalning var en förutsättning för fortsatta leveranser och kravet inte översteg värdet på ny leverans. Inte heller en betalning av flera förfallna fakturor samtidigt ansågs avvika från vad som uppfattades som normalt i affärsförhållandet. Betalningarna ansågs därför ordinära.

Hovrätten för Nedre Norrland, 2008-03-13, mål T 378-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar