Arvode till konkursförvaltare

Hovrättens majoritet anslöt sig till tillsynsmyndighetens uppfattning att ersättningen för bokföring och ekonomisk administration schablonmässigt skulle bestämmas till 100 kronor per verifikation. Beträffande lönegaranti och personal hävdade tillsynsmyndigheten att ersättningen i konkurser av förvarande slag (det fanns 17 anställda) i genomsnitt uppgick till 2000 – 2500 kr per anställd. Hovrätten fastställde ersättningen till ca 3800 kr per anställd. Därvid beaktade hovrätten av förvaltaren åberopade ”tyngande” omständigheter i den aktuella konkursen. Hovrätten satte dessutom ned de av förvaltaren yrkade arvodena för förskottsutdelningar och upprättande av arbetsredogörelse. Ett hovrättsråd var skiljaktigt och ville fastställa tingsrättens beslut, som innebar att förvaltaren tillerkändes det av honom begärda arvodet. I detta sammanhang kan noteras att den rådman som prövade arvodet i tingsrätten under många år var verksam som konkursförvaltare.

I beslutet uttalade hovrätten vidare att ”till följd varav utdelningen i konkursen skall ändras i motsvarande mån”. Nu är det som bekant så att ett ändrat arvodesbeslut inte enbart påverkar utdelningsförslaget. Även förvaltarens slutredovisning och förvaltningsredogörelse påverkas av det nedsatta arvodet. Dessutom blir tillsynsavgiften lägre i motsvarande mån som arvodet sattes ned. 

Göta hovrätt beslut 2008-04-21, Ö 3034-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar