Rättegångskostnader vid återkallad konkursansökan

I konkursansökningsmålet förekom en omfattande skriftväxling. Konkurssökanden återkallade ansökan sedan gäldenären styrkt att bolaget inte var på obestånd. När tingsrätten avskrev målet förordnade tingsrätten att vardera parten skulle bära sin egen rättegångskostnad. Hovrätten konstaterade att eftersom gäldenären tydligen hade kunnat styrka sin solvens tidigare än som skett men inte gjort detta (jfr här NJA 2004 s. 586) ansåg hovrätten att det fanns skäl att frångå huvudregeln i 18 kap. 5 § rättegångsbalken och bestämma ersättningsskyldigheten på det sättet att vardera parten skulle stå för sina egna rättegångskostnader.

Svea hovrätt 2008-04-25, Ö 8803-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar