Konkursbos miljöansvar

I två principiellt viktiga avgöranden undanröjde miljööverdomstolen förelägganden mot två konkursbon avseende utredning rörande provtagning och analyser. I det ena målet – Componenta – ansåg miljööverdomstolen att konkursboets anknytning till en deponi inte var av karaktären att konkursboet skulle anses som verksamhetsutövare. Konkursboet hade inte bedrivit någon deponiverksamhet eller annan verksamhet på de två fastigheter där deponin finns. Konkursboet hade inte heller ägt eller på annat sätt disponerat fastigheterna. I det andra målet – Klippan – ansåg miljööverdomstolen att den verksamhet som konkursboet hade bedrivit – arkning av redan tillverkat papper – inte kunde anses ha bidragit till förorening av sedimenten i Stackarpsdammen och Rönne å. När det sedan gällde deponierna på två fastigheter gav utredningen vid handen att konkursboet inte hade bedrivit någon deponiverksamhet, eftersom denna hade avslutats redan på 1970-talet och att konkursboet varken ägt eller på annat sätt disponerat de aktuell fastigheterna under den tid som boet förvaltat bruket. Konkursboet kunde därför inte anses som verksamhetsutövare.

MÖD 2008:13 och MÖD 2008:14.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar