Nyheter från augusti 2008 ↓

Återvinning

Med ändring av tingsrättens dom ogillade hovrätten konkursboets återvinningstalan. Hovrätten fann att ett särskilt mellan konkursgäldenären och en generalagent träffat specialavtal hade hävts och att aktuella motorcyklar åter ställts i kommission. Då hävningen skedde för att konkursgäldenären inte hade erlagt betalning i enlighet med specialavtalet skulle transaktionen betraktas som en betalning med osedvanligt betalningsmedel. Hovrätten hade därefter att bedöma om betalningen hade skett senare än tre månader före fristdagen. Då motorcyklarna för generalagentens räkning skulle försäljas till tredje man i kommission skulle motorcyklarna inte traderas till generalagenten. Den 1 augusti 2003 hade registreringsbevisen och registreringsskyltarna överlämnats till generalagenten. Därefter fanns det inga kvarvarande prestationer enligt specialavtalet att utföra. Då generalagenten den 6 augusti 2003 hade registrerats som ägare hos Vägverket till motorcyklarna hade det därefter inte varit möjligt för den blivande konkursgäldenären att sälja motorcyklarna till tredje man utan generalagentens medverkan.  Hovrätten ansåg därför att konkursgäldenärens rådighet över motorcyklarna hade avskurits på sådant sätt att betalningen därmed hade fullbordats vid denna senare tidpunkt. Btealningen till generalagenten hade därför inte skett senare än tre månader före fristdagen.

Hovrätten för Västra Sverige 2008-06-19, T 1075-08.

Företagshypotek

I propositionen 2007/08:161 föreslås i allt väsentligt en återgång till de regler om företagshypotek som gällde före år 2004. Lagändringrna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Företagsinteckningar som upplåtits som säkerhet före ikraftträdandet föreslås gälla enligt de nuvarande reglerna fram till den 1 januari 2010 då de omvandlas till företagshypotek.