Företagshypotek

I propositionen 2007/08:161 föreslås i allt väsentligt en återgång till de regler om företagshypotek som gällde före år 2004. Lagändringrna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Företagsinteckningar som upplåtits som säkerhet före ikraftträdandet föreslås gälla enligt de nuvarande reglerna fram till den 1 januari 2010 då de omvandlas till företagshypotek.  

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar