Arvode till konkursförvaltare

Kostnaden för en konkursförvaltares arbete i en tvist (se NJA 2003 s. 203) rörande hans rätt till förskott på arvode ansågs inte böra belasta konkursboet såsom arvodeskostnad.

NJA 2008 s. 941

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar