Lönegaranti – verksamhet i flera medlemsstater

NN var anställd som chaufför i ett svenskt åkeri som hade sitt enda driftsställe i Sverige och inte någon filial i utlandet. NN levererade varor till och från Sverige respektive Italien. Sedan åkeriet hade försatts i konkurs och förvaltaren tillerkänt NN lönegaranti yrkade tillsynsmyndigheten att Lunds tingsrätt skulle fastställa att NN saknade rätt till svensk lönegaranti. I ett förhandsavgörande uttalar EG domstolen att artikel 8 a i rådets direktiv 80/987/EEG av den 20 oktober 1980 (jfr 2a § andra stycket i lönegarantilagen) att den omständigheten att en arbetstagare, som är anställd i ett transportföretag som är etablerat i en medlemsstat, levererar varor mellan den medlemsstat i vilken transproföretaget är etabelerat och en annan medlemsstat, inte innebär att transportföretaget har en varaktig ekonomisk närvaro i en annan medlemsstat.  

EG domstolen den 16 oktober 2008, mål C-310/07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar