Återvinning – 4:10 konkurslagen

Vid prövningen av rekvisitet ”avsevärt försämrat gäldenärens ekonomiska ställning” bör enligt HD varje borgenär bedömas för sig. Som undantag nämner HD dock mycket speciella fall, t.ex. när fråga är om en sammanhållen betalning till flera borgenärer som ingår i en och samma ekonomiska intressesfär. I domen lämnar HD en översikt över gällande rätt i nu aktuellt avseende.

NJA 2008 s. 1208.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar