Konkurskostnader – 14:1 konkurslagen

Hovrätten ansåg att en ansökningsavgift om 450 för en process är att anse som en massakostnad medan hovrätten däremot godtog som konkurskostnad bankavgifter om 1 915 kr. Dessa avgifter avsåg inhämtande av kontoutdrag och allegat vilka varit erforderliga för att förvaltaren skulle kunna granska de transaktioner som förevarit i konkursbolaget eftersom någon bokföring inte kunnat omhändertas för bolagets sista räkenskapsår. Hovrätten uttalade att det saknades anledning att anta annat än att inhämtandet av kontoutdrag och allegat motiverats av förvaltaruppdraget och i vart fall delvis varit nödvändiga för fullgörandet av förvaltarens allmänna åligganden som förvaltare i konkursen. Samma hovrätt ansåg i beslut en förvaltares kostnader för ett alltbevis och en kreditupplysning ersättningsgilla som konkurskostnader.

Högsta domstolen, beslut 2009-02-02, Ö 314-09 och Ö 311-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar