Bokföringsbrott, fråga om medhjälp

Då fullbordanstidpunkten för bokföringsbrott är passerad när årsredovisningen föreligger för revisorn i sådant skick att denne i överensstämmelse med god revisionssed kan lämna sin revisionsberättelse ansågs revisorn, trots att att årsredovisningen till sitt innehåll i allt väsentligt varit osann och gett en missvisande bild av rörelsens ekonomiska resultat och ställning, inte kunna dömas för medhjälp till bokföringsbrott. Av NJA 1988 s. 383 framgår att en revisor som varit oaktsam kan fällas till ansvar för medverkan till bokföringsbrott vid avgivande av en s.k. ren revisionsberättelse under följande räkenskapsår; revisorn har härigenom medverkat till att felaktiga ingångsvärden kommit att användas i bokföringen.

Högsta domstolen 2009-01-13, B 1296-08

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar