Konkursansökan – huvudsakliga intressen

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd rörande frågan om en fysisk persons huvudsakliga intressen enligt artikel 3.1 i insolvensförordningen i ett konkursansökningsmål. Konkursansökan ingavs till tingsrätten den 17 oktober 2005 men prövades först den 7 februari 2008. Jämför EG-domstolens dom den 17 januari 2006 i mål nr C-1-04 (Staubitz-Schreiber) där förhållandena vid ansökan ansågs avgörande även om gäldenären därefter förlade sina huvudsakliga intressen till annan medlemsstat.  

Högsta domstolen 2009-01-07, Ö 1545-08; numera NJA 2009 s. 383.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar