Nyheter från februari 2009 ↓

Internationell återvinning

Domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium ett insolvensförfarande har inletts har behörighet att avgöra en återvinningstalan som grundas på gäldenärens insolvens och riktas mot en svarande som har sitt säte i en annan medlemsstat.

EG-domstolen 2009-02-12, C 339-07