Internationell återvinning

Domstolarna i den medlemsstat inom vars territorium ett insolvensförfarande har inletts har behörighet att avgöra en återvinningstalan som grundas på gäldenärens insolvens och riktas mot en svarande som har sitt säte i en annan medlemsstat.

EG-domstolen 2009-02-12, C 339-07

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar