Nyheter från mars 2009 ↓

Bevakningsförfarande

Banken bevakade hela bankens fordran 150 000 kronor, trots att banken under konkursen hade ingått ett förlikningsavtal som innebar att banken sedan ställföreträdaren betalat hälften av bankens fordran skrev av bankens fordringar mot såväl ställföreträdaren som konkursgäldenären. Förvaltaren, som först senare erhöll kännedom om avtalet, underlät att anmärka mot bevakningen. Däremot föreslog förvaltaren i utdelningsförslaget inte någon utdelning till banken.

Tvisten gällde således om banken skulle få den betalningsrätt som banken yrkat i sin bevakning, trots att banken av både tingsrätt och hovrätt ansågs inte ha någon fordran gentemot konkursgäldenären. Med hänvisning till doktrin och förarbeten fann hovrätten omständigheterna sådana att det var rimligt att medge förvaltaren att i utdelningsförslaget avvika från resultatet av bevakningsförfarandet. 

Hovrätten för Övre Norrland, 2008-12-29, Ö 357-08

Upphörande av företagsrekonstruktion

Hovrätten förordnade att rekonstruktionen skulle upphöra och motiverade detta med att storleken på gäldenärens skulder, i kombination med att rekonstruktionsplanen inte innehöll någonting mera konkret, samt att ett flertal borgenärer motsatte sig fortsatt rekonstruktion. Syftet med rekonstruktionen kunde därför inte antas bli uppnått.

 Svea hovrätt 2009-03-11, Ö 1113-09

Bättre rätt till lös egendom

Tvisten gällde bättre rätt till en husvagn och en husbil som enligt finansbolaget innehafts av konkursbolaget som demonstrationsfordon med stöd av leasingavtal. Konkursboet gjorde gällande att konkursbolaget, trots texten i leasingavtalet och på beställningsblanketterna, hade fri förfoganderätt över demonstrationsfordonen även innan dessa lösts och betalats av konkursbolaget.

Högsta domstolen fann att ett förfogandemedgivande, t.ex. i form av en optionsrätt, inte i sig medför att leasegivarens separationsrätt till leasingobjektet går förlorad innan förfoganderätten utnyttjas. Högsta domstolen tillade att detta endast gäller verkliga leasingavtal och inte avtal som med hänsyn till sitt sakliga innehåll är att anse som ett kreditköp. Konkursboet hade emellertid – utöver att konkursbolaget skulle ha haft fri förfoganderätt – inte åberopat sådana omständigheter som kan utgöra grund för en prövning av om leasingavtalet i själva verket utgör ett kreditköp.

Av JR Håstads votum framgår att konkursboets talan sannolikt hade bifallits om konkursboet hade gjort gällande att det i själva verket hade rört sig om ett kreditköp.

Högsta domstolen 2009-03-06, mål T 44-07.

Efterbevakning – återställande av försutten tid

Skatteverket ansökte om att hovrätten skulle återställa den av staten försuttna tiden för bevakning eller efterbevakning av fordringar i en konkurs; se beslut 2008-08-11, Ö 1754-08. Hovrätten fann att fristerna för bevakning och efterbevakning av fordran i konkurs inte kan anses omfattas av tillämpningsområdet för bestämmelserna om återställande av försutten tid.

Göta hovrätt 2009-01-14, Ö 2436-08.

För sen efterbevakning

Skatteverket efterbevakade statens fordran den 26 maj 2008. Konkursförvaltarens utdelningsförslag gavs in till rätten den 23 maj 2008. Efterbevakningen ansågs därmed ha skett för sent. Att utdelningsförslaget inte hade kungjorts saknade betydelse för denna bedömning.

Göta hovrätt 2008-08-11, Ö 1754-08