Bättre rätt till lös egendom

Tvisten gällde bättre rätt till en husvagn och en husbil som enligt finansbolaget innehafts av konkursbolaget som demonstrationsfordon med stöd av leasingavtal. Konkursboet gjorde gällande att konkursbolaget, trots texten i leasingavtalet och på beställningsblanketterna, hade fri förfoganderätt över demonstrationsfordonen även innan dessa lösts och betalats av konkursbolaget.

Högsta domstolen fann att ett förfogandemedgivande, t.ex. i form av en optionsrätt, inte i sig medför att leasegivarens separationsrätt till leasingobjektet går förlorad innan förfoganderätten utnyttjas. Högsta domstolen tillade att detta endast gäller verkliga leasingavtal och inte avtal som med hänsyn till sitt sakliga innehåll är att anse som ett kreditköp. Konkursboet hade emellertid – utöver att konkursbolaget skulle ha haft fri förfoganderätt – inte åberopat sådana omständigheter som kan utgöra grund för en prövning av om leasingavtalet i själva verket utgör ett kreditköp.

Av JR Håstads votum framgår att konkursboets talan sannolikt hade bifallits om konkursboet hade gjort gällande att det i själva verket hade rört sig om ett kreditköp.

Högsta domstolen 2009-03-06, mål T 44-07.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar