Bevakningsförfarande

Banken bevakade hela bankens fordran 150 000 kronor, trots att banken under konkursen hade ingått ett förlikningsavtal som innebar att banken sedan ställföreträdaren betalat hälften av bankens fordran skrev av bankens fordringar mot såväl ställföreträdaren som konkursgäldenären. Förvaltaren, som först senare erhöll kännedom om avtalet, underlät att anmärka mot bevakningen. Däremot föreslog förvaltaren i utdelningsförslaget inte någon utdelning till banken.

Tvisten gällde således om banken skulle få den betalningsrätt som banken yrkat i sin bevakning, trots att banken av både tingsrätt och hovrätt ansågs inte ha någon fordran gentemot konkursgäldenären. Med hänvisning till doktrin och förarbeten fann hovrätten omständigheterna sådana att det var rimligt att medge förvaltaren att i utdelningsförslaget avvika från resultatet av bevakningsförfarandet. 

Hovrätten för Övre Norrland, 2008-12-29, Ö 357-08

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar