Återvinning till konkursbo

En knapp månad före konkursutbrottet betalade konkursbolaget sammanlagt 300 000 kronor till två pensionsstiftelser, vilka haft som syfte att säkra ställföreträdarnas pensioner. Genom överföringen tömdes konkursbolaget på så gott som samtliga likvida medel. Från pensionsstiftelserna hade några månader tidigare på ansökan av ställföreträdarna och i strid med tryggandelagens regler utbetalats samma belopp och beloppen hade därvid insatts på konkursbolagets checkkonto. Till saken hör att den ursprungliga avsättningen av dessa medel hos stiftelserna skett drygt ett år före konkursutbrottet. Hovrätten ansåg att förutsättningar för återvinning enligt 4 kap. 9 § andra stycket konkurslagen förelåg och att skäl för jämkning saknades. En ledamot var skiljaktig och ansåg med en utförlig motivering att återvinning varken kunde komma i fråga enligt 4 kap. 9 § andra stycket eller 10 1§ konkurslagen.

Göta hovrätt 2009-04-06, T 2238-08.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar