Nyheter från juni 2009 ↓

Fysisk persons huvudsakliga intressen

Vid prövning av svensk domstols internationella behörighet enligt artikel 3.1 insolvensförordningen skall en fysisk person som inte är näringsidkare anses ha platsen för sina huvudsakliga intressen där han är folkbokförd, om inte annat visas. I målet hade en person åberopat bl.a. anställning och bosättning i Spanien. Vid tidpunkten för konkursansökan var dock personen fortfarande folkbokförd i Sverige. Även om Högsta domstolen ansåg att utredningen gav visst stöd för invändningarna ansåg domstolen det inte visat att vederbörande vid tidpunkten för konkursansökan hade sina huvudsakliga intressen i Spanien. Bevisbördan lades således hos gäldenären.

NJA 2009 s. 383.

Revisorns förmånsrätt

Göta hovrätt anser att det inte är en alltför vid tolkning att låta begreppet revision i förmånsrättslagen omfatta även en revisors lagstadgade skyldighet att granska en upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ABL. Beslutet har inte vunnit laga kraft. Frågan är numera föremål för Högsta domstolens prövning sedan konkursboet 2009-12-23 meddelats prövningstillstånd.

 Göta hovrätt 2009-05-29, Ö 3456-08-

Kvittning

Högsta domstolen fann att konkursbolaget när konkursbeslutet meddelades inte skulle anses ha haft en sådan fordran hos motparten att konkursboets huvudfordran kunde infrias genom kvittning. Tvisten gällde återbetalning av förskott enligt ett leveransavtal som konkursbolaget ingått under den företagsrekonstruktion som föregick konkursen.

NJA 2009 s. 291.

Hyra och massaansvar

Högsta domstolen slog fast att konkursboet inte ådrog sig massansvar för hyran, trots att det 1) fanns egendom i lokalen som konkursboet inte gjorde anspråk på, 2) fanns en andrahandshyresgäst och 3) miljöfarligt avfall i lokalen som det ålåg konkursboet att ta om hand. Enligt domstolen räckte det att konkursförvaltaren hade lämnat beskedet att boet inte längre gjorde anspråk på lokalen.

 NJA 2009 s. 41.