Hyra och massaansvar

Högsta domstolen slog fast att konkursboet inte ådrog sig massansvar för hyran, trots att det 1) fanns egendom i lokalen som konkursboet inte gjorde anspråk på, 2) fanns en andrahandshyresgäst och 3) miljöfarligt avfall i lokalen som det ålåg konkursboet att ta om hand. Enligt domstolen räckte det att konkursförvaltaren hade lämnat beskedet att boet inte längre gjorde anspråk på lokalen.

 NJA 2009 s. 41.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar