Kvittning

Högsta domstolen fann att konkursbolaget när konkursbeslutet meddelades inte skulle anses ha haft en sådan fordran hos motparten att konkursboets huvudfordran kunde infrias genom kvittning. Tvisten gällde återbetalning av förskott enligt ett leveransavtal som konkursbolaget ingått under den företagsrekonstruktion som föregick konkursen.

NJA 2009 s. 291.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar