Revisorns förmånsrätt

Göta hovrätt anser att det inte är en alltför vid tolkning att låta begreppet revision i förmånsrättslagen omfatta även en revisors lagstadgade skyldighet att granska en upprättad kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § ABL. Beslutet har inte vunnit laga kraft. Frågan är numera föremål för Högsta domstolens prövning sedan konkursboet 2009-12-23 meddelats prövningstillstånd.

 Göta hovrätt 2009-05-29, Ö 3456-08-

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar