Fysisk persons huvudsakliga intressen

Vid prövning av svensk domstols internationella behörighet enligt artikel 3.1 insolvensförordningen skall en fysisk person som inte är näringsidkare anses ha platsen för sina huvudsakliga intressen där han är folkbokförd, om inte annat visas. I målet hade en person åberopat bl.a. anställning och bosättning i Spanien. Vid tidpunkten för konkursansökan var dock personen fortfarande folkbokförd i Sverige. Även om Högsta domstolen ansåg att utredningen gav visst stöd för invändningarna ansåg domstolen det inte visat att vederbörande vid tidpunkten för konkursansökan hade sina huvudsakliga intressen i Spanien. Bevisbördan lades således hos gäldenären.

NJA 2009 s. 383.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar