Arvode till förvaltare

I en avskrivningskonkurs hade förvaltaren begärt ett arvode som motsvarade en byrådebitering på 1 800 kr per timma, dvs. även för arbete som utförts av handläggande personal. Tingsrätten nedsatte det yrkade arvodet 32 400 kr till 28 000 kr med motiveringen att det var en rimlig princip att ersättning för s.k. byråarbete skulle motsvara timkostnadsnormen 1 081 kr per timma medan den av förvaltaren för eget arbete yrkade timersättningen 1 800 kr per timma ansågs skälig. Hovrätten ändrade tingsrättens beslut och fastställde arvodet till det av förvaltaren yrkade beloppet. Hovrätten hänvisade till att Högsta domstolen i NJA 1988 s. 262 och NJA 1999 s. 665 ansett att det som regel inte finns anledning att kräva uppgift om hur mycket av den tid som förvaltaren redovisat avser arbete av andra på förvaltarens kontor. En skyldighet att redovisa hur arbetstiden fördelats på olika personalkategorier stod enligt hovrätten inte heller i överensstämmelse med 14 kap. 5 § konkurslagen om att arvodet skall bestämmas till ett visst belopp i ett för allt. Det begärda arvodet framstod enligt hovrätten som skäligt.

Hovrätten för Övre Norrland 2009-06-03, Ö 64-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar