Föreläggande mot förvaltaren

Miljödomstolen undanröjde ett föreläggande riktat mot en konkursförvaltare att vidta vissa åtgärder med anledning av ett oljeläckage. När föreläggandet utfärdades var konkursen avslutad. Miljödomstolen konstaterade att ett konkursbo är en juridisk person med konkursförvaltaren som ställföreträdare. Det är således inte förvaltaren som är verksamhetsutövare utan konkursboet. Att förvaltaren skulle svara för boets förpliktelser genom ansvarsgenombrott hade inte framkommit.

Nacka tingsrätt, 2009-09-29, mål M 4131-08.  

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar