Återvinning – inte ordinär betalning

Gäldenärens betalning för hyrorna för maj och juni 2007 hade skett 5,5 resp. 4,5 månader för sent. Betalning erlades drygt tre veckor innan hyresgästen försattes i konkurs. Utredningen visade att hyresgästen hade varit i dröjsmål med att betala hyran vid så gott som samtliga tillfällen under åren 2005 och 2006. Dröjsmålen hade varierat i längd. Som längst hade det vid ett tilllfälle varit fråga om dröjsmål på drygt fem månader. Majoriteten av hyrorna hade emellertid betalats inom 2,5 månader från förfallodagen. Hovrätten ansåg till skillnad från tingsrätten att det betydande dröjsmålet av betalningen av hyror för maj och juni 2007 inte hade varit ett normalt inslag i det betalningsmönster som gällt i parternas affärsförhållande. Det saknades vidare anledning att räkna med att ett så betydande dröjsmål av betalning av hyra som varit aktuellt i detta fall normalt sett accepterades i affärslivet. Hovrätten fann därför att betalningen av hyrorna för maj och juni 2007 vid angivna förhållanden inte kunde anses ordinär. Det var i målet ostridigt att fråga var om ett avsevärt belopp enligt 4 kap. 10 § konkurslagen. 

Göta hovrätt 2009-10-29, T 1304-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar