Prövningtillstånd i hovrätten

Tingsrätten hade försatt bolaget i konkurs med tillämpning av presumtionsregeln i 2 kap. 8 § konkurslagen. Hovrätten meddelade inte prövningstillstånd, trots att Skatteverket och konkursförvaltaren anförde att bolaget inte borde anses vara insolvent. Högsta domstolen uttalade att detta förhållande och de omständigheter som anförts till stöd för denna uppfattning har betydelse för prövningen av frågan om bolaget är solvent. Det fanns därmed anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till. Högsta domstolen meddelade därför tillstånd till målets prövning i hovrätten.

Högsta domstolen 2009-11-18, Ö 2979-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar