Nyheter från december 2009 ↓

Förmånsrätt och granskning av kontrollbalansräkning

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd rörande frågan om förmånsrätt enligt 10 a § förmånsrättslagen omfattar även revisors arbete med granskning av kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen.

Högsta domstolen beslut 2009-12-21, Ö 2710-09.

Konkurskostnader

Högsta domstolen fann att förvaltarnas kostnader för kontoutdrag, bankallegat och en kreditupplysning utgjorde konkurskostnader och därmed omfattades av att statens subsidiära betalningsansvar enligt 14 kap. 2 § konkurslagen. Avgörande vid bedömningen i detta avseende är om omkostnaden är hänförlig till någon obligatorisk åtgärd såsom upprättande av bouppteckning eller förvaltarberättelse.

Högsta domstolen beslut 2009-12-04, Ö 311-09 och 314-09.

Revisionspromemoria

I mål om återvinning till konkursbo ansågs en promemoria, som avgivits av en av förvaltaren under arbetet med förvaltarberättelsen anlitad sakkunnig revisor men som inte bifogats berättelsen, inte i tvisten utgöra skriftligt sakkunnigutlåtande. Det förelåg därför inte hinder att förelägga konkursboet att utge handlingen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, beslut 2009-09-11, Ö 2293-08.