Nyheter från januari 2010 ↓

Prövningstillstånd i hovrätten

Konkursgäldenären gjorde gällande att hon av misstag hade medgivit konkursansökningen, att konkursfordringen hade betalats och att hon hade avbetalningsplaner med sina övriga borgenärer. Högsta domstolen ansåg att de nya omständigheter som hade åberopats medförde att det fanns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande. Domstolens meddelade därför tillstånd till målets prövning i hovrätten.

 Högsta domstolen beslut 2010-01-25, Ö 5414-09.

Återvinning 4 kap. 10 § och 5 § konkurslagen

Konkursbolaget träffade ett underhandsackord med sin störste fordringsägare i syfte att undvika konkurs. Vid den aktuella tidpunkten hade konkursbolaget utrymme att erbjuda övriga borgenärer en motsvarande uppgörelse. Om övriga borgenärer hade accepterat en sådan uppgörelse hade konkurs undvikits. Vid en prövning enligt 4 kap. 10 § konkurslagen skulle därför konkurskostnaderna inte beaktas och därav följde att betalningen inte varit till nackdel för övriga borgenärer. Vid prövningen enligt 4 kap. 5 § konkurslagen ansågs emellertid att konkurskostnaderna skulle beaktas men då övriga borgenärer hade kunnat få samma betalning som återvinningsvaranden kunde betalningen inte anses otillbörlig.

 Svea hovrätt dom 2010-01-21, T 9904-08.