Prövningstillstånd i hovrätten

Konkursgäldenären gjorde gällande att hon av misstag hade medgivit konkursansökningen, att konkursfordringen hade betalats och att hon hade avbetalningsplaner med sina övriga borgenärer. Högsta domstolen ansåg att de nya omständigheter som hade åberopats medförde att det fanns anledning att betvivla riktigheten av tingsrättens avgörande. Domstolens meddelade därför tillstånd till målets prövning i hovrätten.

 Högsta domstolen beslut 2010-01-25, Ö 5414-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar