Nyheter från april 2010 ↓

Ventilregeln

Den s.k. ventilregeln i 12 § första stycket fjärde meningen förmånsrättslagen är inte tillämplig på tvistiga fordringar enligt tredje stycket i samma lagrum (Prop. 2002/03:49 s. 81 f. och s. 150 f.). 

Svea hovrätt 2010-04-14, T 10199-09. 

Intervention

En advokat nekades intervention i ett återvinningsmål.

Högsta domstolen 2010-03-01, Ö 629-09.

Verkan av ett beslut i jävsprocess

Svea hovrätts beslut 2010-02-03, ÖÄ 5496-09, gällde vilken sakrättslig betydelse en återkallelse av en bevakning i konkurs skall tillmätas i relation till en tidigare denuntiation avseende samma fordran, dvs. om borgenären i fråga trots återkallelsen och trots att utdelningen avseende fordran tillkommer annan, ändå upprätthåller sakrättsligt skydd avseende den tidigare bevakade fordran.

RH 2010:20.