Ventilregeln

Den s.k. ventilregeln i 12 § första stycket fjärde meningen förmånsrättslagen är inte tillämplig på tvistiga fordringar enligt tredje stycket i samma lagrum (Prop. 2002/03:49 s. 81 f. och s. 150 f.). 

Svea hovrätt 2010-04-14, T 10199-09. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar