Nyheter från maj 2010 ↓

Återvinning – annat än sedvanliga betalningsmedel

Målet rörde motorcyklar, som ursprungligen sålts på kredit utan återtagandeförbehåll, men som efter avtalets hävande lämnats kvar hos konkursgäldenären att säljas i kommission och som hämtades av säljaren dagarna för konkursen. Transaktionen ansågs innebära att gäldenären betalade sin skuld med motorcyklarna, dvs. med osedvanliga betalningsmedel.

NJA 2010 s. 154.

Förlängning av anmärkningstid

Tingsrätten översände bevakningshandlingarna till förvaltaren först efter anmärkningstidens utgång. Hovrätten beslöt att tingsrätten skulle ta upp förvaltarens anmärkning och tillämpade därvid 32:3 rättegångsbalken analogis.

RH 2010:14

Ställa lokal till förfogande

Massaansvar ansågs ha inträtt för konkursboet då boet till skillnad från i NJA 2009 s. 41 gjorde anspråk på den i lokalen kvarlämnade egendomen.

RH 2009:64

Preskription av återvinningsanspråk

Ett återvinningsanspråk som räknas som fordran preskriberas i vanlig ordning om inte preskriptionen avbryts. Anspråk som avser återbäring av materiell egendom preskriberas däremot inte.

Hovrätten för Västra Sverige dom 2010-01-11, T 1373-09 och RH 2006:9.