Nyheter från september 2010 ↓

Konkursförvaltares arvode

Fråga om tillämpning av konkursförvaltartaxan i ett konkursärende som avskrivits enligt 10 kap. 1 § konkurslagen och där en förvaltare entledigats och en annan förordnats att slutföra uppdraget.

RH 2010:13.

Konkursförvaltares arvode

Konkursförvaltare har, med begränsad framgång, lagt ned arbete på att söka driva in en redovisningsfordran, något TSM efter hörande enligt 7 kap. 10 § konkurslagen avrått från. Det arvode som konkursförvaltaren begärt för detta arbete har inte befunnits skäligt utan nedsatts.

RH 2010:4.

Ställa lokal till förfogande

En hyresvärd har anmodat ett konkursbo att ställa en hyreslokal till hyresvärdens förfogande enligt 12 kap. 31 § femte stycket jordabalken. Lokalen har inte ansetts vara ställd till hyresvärdens förfogande – och konkursboet ansvarar således för hyran – så länge som det i lokalen finns kvar egendom som konkursboet gör anspråk på, oavsett om konkursboet återlämnat samtliga nycklar till lokalen.

RH 2009:64 – jämför NJA 2009 s. 41.

2 kap. 21 § konkurslagen

Bestämmelsen i 2 kap. 21 § konkurslagen har i mål om betalning enligt lönegarantilagen (1992:497) ansetts tillämplig även på frågan om gammal eller ny lag skall tillämpas när flera konkursansökningar förelegat vid tidpunkten för konkursbeslutet.

NJA 2007 s. 29.

Rättsverkan av ett utdelningsförslag

Endast om ytterligare medel finns tillgängliga för utdelning när det blir dags för förvaltaren att efter återförvisning upprätta ett nytt utdelningsförslag får förvaltaren med analogivis tillämpning av 11:20 andra stycket konkurslagen beräkna utdelning för en efterbevakad fordran liksom för en icke bevakad men senare känd fordran men endast ur de medel som härrör från de nytillkomna tillgångarna.

 Hovrätten för Västra Sverige 2010-07-01, Ö 2144-10 och 2244-10 liksom Göta hovrätt 2010-08-12, Ö 1845-10.  

Anbudsförfarande

I ett ogillat mål mot en konkursförvaltare rörande skadestånd uttalade hovrätten att den som infordrar ett anbud inte är bunden att anta ett inkommet anbud utan kan välja fritt mellan anbuden, även om han inte gjort något förbehåll om ”fri prövningsrätt” eller dylikt. Detta under förutsättning att han inte särskilt åtagit sig att anta ett visst bud. Det torde enligt hovrätten inte heller finnas något hinder mot att efter utgången av en utsatt tid förlänga denna eller infordra ytterligare anbud.

Göta hovrätt 2010-05-05, mål T 1803-09.