Anbudsförfarande

I ett ogillat mål mot en konkursförvaltare rörande skadestånd uttalade hovrätten att den som infordrar ett anbud inte är bunden att anta ett inkommet anbud utan kan välja fritt mellan anbuden, även om han inte gjort något förbehåll om ”fri prövningsrätt” eller dylikt. Detta under förutsättning att han inte särskilt åtagit sig att anta ett visst bud. Det torde enligt hovrätten inte heller finnas något hinder mot att efter utgången av en utsatt tid förlänga denna eller infordra ytterligare anbud.

Göta hovrätt 2010-05-05, mål T 1803-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar