Nyheter från oktober 2010 ↓

Lönegaranti och företagsrekonstruktion

Konkursansökan hade gjorts mer än ett år efter företagsrekonsruktionen. Då lönefordringarna hade intjänats mer än tre månader före dagen för konkursansökan ansåg hovrätten att de inte uppfyllde kraven för allmän förmånsrätt i konkursen. En ledamot, som var skiljaktig beträffande motiveringen, framhöll att allmän förmånsrätt för en arbetstagares fordran aktualiseras först vid konkurs.

Göta hovrätt 2010-09-16, Ö 768-10.

Arvode till förvaltaren

Svea hovrätt satte ned förvaltarens arvode sedan denne gjort en brottsanmälan utan att först förvissa sig om att åklagaren inte redan hade prövat eller stod i begrepp att pröva bärigheten av de brottsmisstankar förvaltaren avsåg att anmäla. Förvaltaren kände nämligen till de omständigheter som legat till grund för Skatteverkets föregående anmälan. Däremot ansåg hovrätten att det hade varit berättigat av förvaltaren att i vart fall översiktligt sätta sig in i underlaget för Skatteverkets omprövningsbeslut. Av intresse är vidare att hovrätten konstaterade att det i första hand är en uppgift för den myndighet som genomför en revision eller en brottsutredning att upplysa förvaltaren om den pågående revisionen/utredningen. Tillsynsmyndigheten hade nämligen gjort gällande att denna skyldighet åvilade förvaltaren.

RH 2010:39

Konkurskostnadernas betydelse vid återvinning till konkursbo

Svea hovrätt ansåg att frågan om konkurskostnaderna skulle beaktas vid prövningen enligt 4:10 konkurslagen borde avgöras av om konkursen var oundviklig eller inte vid tidpunkten för betalningen till återvinningssvaranden. Däremot skulle konkurskostnaderna beaktas vid prövningen enligt 4:5 konkurslagen. Jämför NJA 1996 s. 624.

Svea hovrätt 2010-01-21, T 9904-08.