Arvode till förvaltaren

Svea hovrätt satte ned förvaltarens arvode sedan denne gjort en brottsanmälan utan att först förvissa sig om att åklagaren inte redan hade prövat eller stod i begrepp att pröva bärigheten av de brottsmisstankar förvaltaren avsåg att anmäla. Förvaltaren kände nämligen till de omständigheter som legat till grund för Skatteverkets föregående anmälan. Däremot ansåg hovrätten att det hade varit berättigat av förvaltaren att i vart fall översiktligt sätta sig in i underlaget för Skatteverkets omprövningsbeslut. Av intresse är vidare att hovrätten konstaterade att det i första hand är en uppgift för den myndighet som genomför en revision eller en brottsutredning att upplysa förvaltaren om den pågående revisionen/utredningen. Tillsynsmyndigheten hade nämligen gjort gällande att denna skyldighet åvilade förvaltaren.

RH 2010:39

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar