Processbolag och ansvarsgenombrott

Styrelseledamöterna i ett s.k. processbolag ålades personlig betalningsskyldighet för motpartens rättegångskostnader enligt principerna för s.k. ansvarsgenombrott (jfr SOU 1987:59 Ansvarsgenombrott m.m., prop. 2004/05:85, samt justieråden Torgny Håstads och Kerstin Calissendorffs skiljaktiga motivering i NJA 2006 s. 420, med  däri gjorda hänvisningar till rättspraxis m.m.). Bolaget ägdes av ett Gibraltarbolag, vilket i sin tur ägdes till hälften av två andra Gibraltarbolag, vilka i sin tur ägde varandra korsvis. Där slutade spåren.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2010-06-23, T 3004-08. Domen har inte vunnit laga kraft.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar