Avsevärt belopp – skrotvärdet

Hovrätten ansåg att värdena i konkursbouppteckningen skulle ligga till grund för bedömningen av den ekonomiska ställningen i konkursbolaget vid betalningstillfället. Hovrätten godtog inte återvinningssvarandens påstående att domstolen skulle utgå från going-concern-värdena i kontrollbalansräkningen och övriga balansräkning-ar kort före konkursutbrottet. Hovrätten ansåg det inte heller visat att tillgångarna skulle ha kunnat inbringa högre värde vid konkursutförsäljningen.

Svea hovrätt 2010-11-29, mål T 5015-09.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar