Taxan gäller även för 99 lagerbolagskonkurser med samme förvaltare

Tillsynsmyndigheten hade gjort gällande att förvaltaren varit försumlig genom att inte begära att konkurserna avskrevs enligt 10 kap. 3 § konkurslagen då det sammanlagda arvodet i de 99 konkurserna uppgick till 1 126 125 kr inkl. mervärdesskatt. Tingsrätten delade tillsynsmyndighetens uppfattning. Göta hovrätt ändrade tingsrättens beslut och bestämde förvaltarens arvode enligt taxan. Hovrätten framhöll att förvaltaren hade avslutat sitt arbete inom loppet av ca två och en halv månad. Samtliga åtgärder som han vidtagit fick anses befogade. Enligt hovrätten är det normala sättet att avsluta konkurser av detta slag enligt 10 kap. 1 § konkurslagen. Med hänsyn härtill och vad som i övrigt framkommit saknades det grund att konstatera att förvaltaren varit försumlig i sitt uppdrag genom att inte anmäla att konkursen kunde avskrivas enligt 10 kap. 3 § konkurslagen. Hovrätten erinrade om att syftet med 10 kap. 3 § konkurslagen är att undvika ett konkursförfarande som framstår som meningslöst trots att det finns tillgångar i konkursen som förslag till betalning av konkurskostnader och massafordringar men där det saknas borgenärer (prop. 1986/87:90 s. 317).

Göta hovrätt 2010-12-22, Ö 2742-10 (m.fl.).

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar