Återvinning – återbära i natura eller utge ersättning för värdet

Högsta domstolen fann att konkursboet åtminstone vid återvinning enligt 4 kap. 5 § konkurslagen skall ha rätt att kräva redovisning av belopp som betingats eller mottagits vid försäljning av egendomen till tredje man eller som återvinningsvaranden har rätt till eller fått från tredje man med anledning av att egendomen skadats.

NJA 2010 s. 709

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar